• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Статут закладу

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу освіти,

молоді та спорту

Катеринопільської районної державної адміністрації

_______________ І.Б.Міненко

“_10_” __листопада 2016 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Катеринопільської районної ради

від “__26_” _грудня 2016 р. №_39-р

С Т А Т У Т

Вікнинського навчально-виховного комплексу

«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

Катеринопільської районної ради

Черкаської області

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Схвалено конференцією закладу

05_”_вересня 2016 р., Протокол № 2

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вікнинськийнавчально-виховний комплекс “Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів”Катеринопільської районної ради Черкаської області (далі – НВК) створений шляхом реорганізації (перетворення) Вікнинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів відповідно до рішенням Катеринопільської районної ради від 25.06.2013 №20-7/VІ і є правонаступником її майна, всіх прав і обов’язків. НВК перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району (районній комунальній власності) і відноситься до сфери управління відділу освіти, молоді та спорту Катеринопільської районної державної адміністрації.

1.2. Юридична адреса НВК:

20510, Україна,

Черкаська обл., Катеринопільський район

с. Вікнине

вул. Третяка, 4В

тел. 93-5-40

1.3. НВК є юридичною особою, діє на підставі Статуту, має самостійний баланс, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку, штамп, ідентифікаційний код юридичної особи. НВК є неприбутковою організацією.

1.4. Засновником НВК є Катеринопільська районна рада Черкаської області.

1.5. Головною метою НВК, який складається з двох підрозділів - дошкільного та шкільного, є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної, повної загальної середньої освіти.

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти.

1.6. Головним завданням НВК є:

- створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями безперервної дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти;

- виховання громадянина України;

- створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, учня, формування гармонійної особистості;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мов, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування основних норм загальнолюдської моралі;

- формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості дитини дошкільного віку, учня, їх здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів і вихованців;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- забезпечення соціальної адаптації вихованців, учнів та готовності продовжувати освіту.

1.7. НВК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", Положеннями про навчально-виховний комплекс, дошкільний навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.8. НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.9. НВК несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

- забезпечення рівня дошкільної, повної середньої освіти у межах державних вимог до їх змісту, рівня, обсягу;

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У НВК навчання здійснюється української мовою, може запроваджуватись профільне навчання, поглиблене вивчення окремих предметів.Класи з поглибленим вивченням предметів та профільні класи створюються для дітей, виходячи із побажань батьків та учнів.

За згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та навчальним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, у дошкільному підрозділі НВК можуть надаватися додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти.

1.11. НВК має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із відділом освіти районної державної адміністрації;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- володіти, користуватися рухомим і нерухомим майном в межах, визначених законодавством України, власним статутом, рішеннями Катеринопільської районної ради;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- забезпечувати своєчасне підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку.

1.12. У НВК створюються та функціонують: методичні об'єднання вчителів, класних керівників, школа молодого вчителя.

1.13. Медичне обслуговування учнів, вихованців та відповідні умови для його організації забезпечуються відділом освіти, молоді та спорту Катеринопільської районної державної адміністрації і здійснюються медичним працівником, який входить до штату НВК, закладом первинної медико-санітарної допомоги та центральною районною лікарнею.

1.14. Засновник делегує відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації функції щодо організації харчування дітей у НВК. На керівника закладу безпосередньо покладається відповідальність за здійснення контролю за організацією харчування дітей, додержання при цьому вимог санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм.

1.15. Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації забезпечує безкоштовне харчування дітей пільгових категорій, визначених чинним законодавством та рішеннями районної ради

1.16. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.17. У НВК забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів (вихованців) НВК до вступу в будь-які громадські об'єднання, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених об'єднаннях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. НВК планує свою роботу самостійно відповідно до програм розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку, планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України, перспективного, річного плану. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи НВК, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою школи.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у шкільному підрозділі, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини.

Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

Робочий навчальний план НВК затверджується начальником відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.

Діяльність дошкільного підрозділу НВК регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.

2.3. НВК працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.4. НВК обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", цього статуту.

2.5. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання.

Кількість дошкільних груп, класів, в НВК встановлюється районною радою на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених МОН за погодженням з Мінфіном, відповідно до поданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють, та санітарно-гігієнічних норм.

Дошкільний підрозділ здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, але не відвідують дошкільних закладів.

2.6. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв НВК за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

2.7. НВК може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних послуг затверджується МОН за погодженням з Мінфіном та Мінекономрозвитку.

2.8. НВК здійснює навчально-виховний процес за очною формою навчання.

2.9. Порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку, учнів, умови збереження за дитиною дошкільного віку місця у навчально-виховному комплексі визначаються положеннями про загальноосвітній та дошкільний навчальні заклади.

Зарахування дітей дошкільного віку, учнів до всіх класів НВК здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

Зарахування учнів, вихованців до закладу здійснюється за наказом директора. Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу III ступеня - документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу шкільного підрозділу переводяться, зараховуються діти, як правило, з шести років.

У разі потреби вихованець, учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

Відрахування дітей із дошкільного підрозділу може здійснюватись за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, а також на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільній групі.

За дитиною зберігається місце у дошкільному підрозділі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період.

2.10. Для учнів початкової школи за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу може створюватись група продовженого дня. Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей із неї здійснюється наказом директора НВК на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.11. НВК забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів і вихованців.

2.12. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.

Тривалість уроку (заняття) становить:

у дошкільному підрозділі – до 30 хвилин;

у 1 класі - 35 хвилин;

у 2 -11(12) класах - 40 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації та управлінням Держпродспоживслужби в Катеринопільському районі.

Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

Навчальний рік у дошкільному підрозділі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному підрозділі проводиться оздоровлення дітей.

Навчальний рік у шкільному підрозділі розпочинається 1 вересня і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на два семестри.

2.13. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.14. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 днів.

2.15. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 20 хвилин.

2.16. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і погоджується радою НВК та профспілковим комітетом, затверджується директором НВК.

Крім різних форм обов’язкових занять у НВК проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.17. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.19. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання, які визначаються МОН.

2.20. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.15. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.16. Порядок переведення і випуск учнів НВК визначається нормативними актами про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

2.17. Навчання у випускних класах НВК завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН.

2.18. В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин звільняються від державної підсумкової атестації.

2.19. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.20. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.21. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової школи – табель успішності;

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

За відмінні успіхи в навчанні учні не випускних класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники закладу ІІІ ступеня – похвальною грамотою “За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, медалями – золотою “За високі досягнення у навчанні” або срібною “За досягнення у навчанні”. За відмінні успіхи у навчанні випускники основної школи одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН.

2.22. За успіхи у навчанні для учнів можуть встановлюватися інші форми морального і матеріального заохочення, що не суперечать чинному законодавству (у межах коштів, передбачених на ці цілі).

2.23. Випускникам основної школи чи навчального закладу, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

3. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в НВК є вихованці (діти дошкільного віку),учні, керівники, педагогічні працівники, психолог, бібліотекар, інші спеціалісти, батьки або особи, які їх замінюють,.

3.2. Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов'язки визначаються Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими нормативними актами, цим статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.

3.3. Учні, вихованці мають право:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять; профільного напряму;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, конкурсах;

- на отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

- на перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

- 3.4. Учні зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати свій загальний культурний рівень; брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом НВК, його статутом;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників НВК відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватись правил особистої гігієни;

- дотримуватись правил безпеки під час навчально-виховного процесу.

3.5. Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.6. Штатний розпис НВК встановлюється відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації на основі Типових штатних нормативів, затверджених МОН за погодженням з Мінфіном.

3.7. Педагогічними працівниками НВК можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

До педагогічної діяльності у закладах не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, галузевими нормативними актами.

3.8. Педагогічні працівники мають право на:

- захист прав, професійної честі та гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я вихованців, учнів;

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів;

- проходження атестації (у т.ч. позачергової) для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та отримання їх в разі успішного проходження атестації;

- внесення керівництву закладу і органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обрання форм та здійснення підвищення своєї кваліфікації, навчання у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- об'єднання у професійні спілки та бути членами інших громадських об'єднань, діяльність яких не заборонена законодавством;

- матеріальне та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

3.9. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором НВК і затверджується відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

3.10. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.11. Директор НВК призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН, правилами внутрішнього розпорядку та статутом закладу.

3.12. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.13. Педагогічні працівники зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу НВК;

- виховувати в учнів і вихованців повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі, шанобливе ставлення до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність вихованців, учнів та їх батьків;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну й політичну культуру;

- виконувати статут НВК, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, директора НВК;

- захищати дітей від будь-яких форм фізичного і психічного насильства;

- виконувати накази і розпорядження директора НВК, органів управління освітою;

- вести документацію відповідно до вимог чинних нормативних актів;

- брати участь у роботі педагогічної ради.

3.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку НВК, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.15. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.16. Обслуговуючий, навчально-допоміжний персонал приймається на роботу і звільняється директором НВК згідно з чинним законодавством. Їх права, обов'язки регулюються трудовим законодавством, посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.17. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

- звертатись до органів управління освітою і громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

- захищати в органах громадського самоврядування НВК та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей.

3.18. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мов, культури, сім'ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;

- виховувати повагу у дітей до законів, прав, свобод людини;

- в установленому порядку вносити плату за харчування дитини у дошкільному підрозділі.

3.19. Батьки (особи, які їх замінюють) несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти.

3.20. Інші права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути обумовлені відповідними договорами.

3.21. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.22. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

3.23. Представники громадськості мають право:

- обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування у НВК;

- керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню НВК;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу;

- проводити консультації для педагогічних працівників.

3.24. Представники громадськості зобов'язані:

- дотримуватися статуту НВК, виконувати накази та розпорядження керівника, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

- дотримуватися етики поведінки, моралі, поважати гідність дітей та працівників НВК.

4. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління навчально-виховним комплексом здійснюється відділом освіти, молоді та спорту Катеринопільської районної державної адміністрації.

Безпосереднє керівництво закладом здійснює його директор. Директором НВК може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН.

4.2. Директор НВК:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту дошкільної, загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, охорони праці, безпеки життєдіяльності;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

- забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- щороку звітує про свою роботу на конференції (загальних зборах колективу);

- розпоряджається в установленому порядку майном НВК та його коштами.

4.3. Директор НВК та його заступники призначаються і звільняються з посади відділом освіти, молоді та спорту Катеринопільської районної державної адміністрації. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.4. Управління закладом здійснюється на основі принципів демократизму, гуманізму, свободи і відповідальності, поєднання колегіального та одноосібного управління.

4.5. Вищим органом громадського самоврядування НВК є конференція (загальні збори) навчального закладу, що скликаються не менше одного разу на рік. Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від трьох категорій:

- працівників навчального закладу;

- учнів закладу ІІ-ІІІ ступенів – класними зборами;

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Усі працівники НВК беруть участь у конференції. Така ж кількість делегатів обирається відповідно від учнів та батьків і представників громадськості.

Термін її повноважень становить один рік.

Конференція правочинна, якщо в її роботі бере не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають: голова ради НВК, учасники конференції, якщо за це висловилось не менше третини її загальної кількості, директор школи, засновник.

Конференція:

- обирає раду НВК, її голову, встановлює термін їх повноважень;

- заслуховує звіт директора і голови ради НВК;

- розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово - господарської діяльності НВК;

- затверджує основні напрямки вдосконалення навчально-виховного процесу; розглядає інші найважливіші напрями діяльності НВК;

- приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;

- розглядає інші найважливіші напрями діяльності НВК.

4.6. У період між конференціями діє рада НВК.

Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку НВК та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління НВК;

- розширення колегіальних форм управління НВК;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку НВК та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку дітей та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, вихованців, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення дітей.

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів і вихованців;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства, обов'язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв'язків між родинами дітей та НВК з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.7. До ради вибирають пропорційно представників від педагогічного колективу, учнів ІІ –ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначається конференцією НВК.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менш ніж на третину.

4.8. Рада навчального закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується конференцією.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора НВК, власника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству України та Статуту НВК, доводиться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету НВК.

Очолює раду НВК голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

4.9. Рада навчального закладу:

- організовує виконання рішень конференції;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи НВК та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту НВК;

- затверджує режим роботи НВК;

- сприяє формуванню мережі класів, груп НВК, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення учнів до нагородження похвальними листами "За високі досягнення у навчанні;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з вихованцями, учнями;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів і вихованців, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

4.10. При навчальному закладі за рішенням конференції може створюватися і діяти піклувальна рада, інші об'єднання.

4.11. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.12. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання дітей у навчальному закладі;

- зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної бази НВК;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення дітей, педагогічних працівників;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників НВК;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та дітей;

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів, вихованців та НВК.

4.13. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ організацій, навчальних закладів, окремих громадян.

Члени піклувальної ради обираються на конференції навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.

4.14. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймаються простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на конференції, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.15. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членами піклувальної ради.

4.16. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів колективу, конференції пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної бази навчального закладу;

- залучати додаткові джерела фінансування НВК;

- вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.17. У НВК створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор НВК.

4.18. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

4.19. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.20. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Навчально-технічна база НВК включає будівлі, споруди, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2. Майно НВК є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району (районною комунальною власністю), яке належить закладу на правах, визначених законодавством України та рішенням районної ради.

Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством та рішенням районної ради. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.4. Для забезпечення навчально-виховного процесу база НВК складається із навчальних кабінетів, майстерні, бібліотеки, їдальні, спортивного майданчику, інших об’єктів.

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансово-господарська діяльність НВК здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису НВК є:

- кошти державного та місцевого бюджетів;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- доходи від реалізації продукції навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду споруд, обладнання, приміщень;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3. Кошти НВК (доходи у разі їх отримання) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання НВК, реалізації мети (завдань) та напрямів діяльності, визначених цим статутом.

Забороняється розподіл отриманих коштів або їх частини між засновником, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), органом управління та іншими пов’язаними з ними особами.

6.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи НВК передаються одній або кільком неприбутковим організаціям (навчальним закладам, органу управління) або зараховуються до доходу бюджету.

6.5. НВК має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.6. Бухгалтерський облік, складання і подання фінансової звітності здійснюється фінансово-господарською групою відділу освіти, молоді та спорту Катеринопільської районної державної адміністрації. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. НВК за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. НВК має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

8.1. Державний контроль за діяльністю НВК здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері дошкільної та загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації та відділ освіти, молоді та спорту Катеринопільської районної державної адміністрації.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до чинного законодавства.

9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно НВК, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику .

9.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Зміни та доповнення до Статуту готуються НВК, розглядаються конференцією закладу, погоджуються відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, затверджуються Катеринопільською районною радою або за її дорученням головою районної ради.

10.2. Умови, які не передбачені цим Статутом, регламентуються чинним законодавством України та рішеннями Катеринопільської районної ради.

Директор Вікнинського НВК В.І.Кураш

Кiлькiсть переглядiв: 245

Коментарi